Privacyverklaring bijscholingen

Privacyverklaring BRIGITTE KOCH – van kracht per 1 april 2022

Inleiding:
Deze verklaring is geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Het spreekt voor zich dat alle verzamelde gegevens alleen gebruikt worden, als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. De inhoud van de verklaring is van toepassing op alle door BRIGITTE KOCH geleverde producten en diensten.

BRIGITTE KOCH, gevestigd te 5081 PP Hilvarenbeek aan Het Juweel 17, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BRIGITTE KOCH verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die BRIGITTE KOCH van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door BRIGITTE KOCH in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Eventuele Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Geboortedatum
 • Eventueel lidmaatschap beroepsvereniging
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, over bijvoorbeeld gezondheid of strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

BRIGITTE KOCH verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens niet.

Doel verwerking gegevens
Je gegevens worden dus verwerkt. Doordat je je inschrijft voor een bijscholing of de nieuwsbrief ga je akkoord met deze Privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • BRIGITTE KOCH geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij BRIGITTE KOCH op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 • Met bedrijven die in onze opdracht je gegevens verwerken bijv. de accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.


Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is BRIGITTE KOCH gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt BRIGITTE KOCH zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
BRIGITTE KOCH zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


In kaart brengen websitebezoek 
BRIGITTE KOCH gebruikt geen technische en functionele cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt op elk moment jouw bij ons bekende persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@brigittekoch.nl

In het geval BRIGITTE KOCH gebruik maakt van de diensten van derden, zal BRIGITTE KOCH in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. 


Uw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal BRIGITTE KOCH je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@brigittekoch.nl

Wijzigingen privacyverklaring

BRIGITTE KOCH behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.brigittekoch.nl  gaat je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. 

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@brigittekoch.nl

Deze privacyverklaring  is bijgewerkt op 1 april 2022