Algemene voorwaarden bijscholingen

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BRIGITTE KOCH: BRIGITTE KOCH (bijscholingen) te Hilvarenbeek (ingeschreven bij de KvK onder nummer 18085552).
 2. Deelnemer: Natuurlijke persoon die een bijscholing volgt c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
 3. Bijscholing: Iedere training, bijscholing, weekend en/of workshop die onder welke naam dan ook door BRIGITTE KOCH wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 4. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de deelnemer aan BRIGITTE KOCH verschuldigd is voor het deelnemen aan een bijscholing.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de BRIGITTE KOCH en de deelnemer met betrekking tot een educatieve dienst.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Met uw inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Bijscholingsvoorwaarden.
 4. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen.
 5. Het minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan met de bijscholing is als volgt:
  1 daagse bijscholingen minimaal 10 deelnemers, meerdaagse bijscholingen 12 deelnemers.

Artikel 3: Aanmelding

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een bijscholing tussen BRIGITTE KOCH en een deelnemer komt uitsluitend tot stand door inschrijving via de website, het accepteren van deze algemene voorwaarden (aanvinken) en indien van toepassing, de betaling van het inschrijfgeld.
 2. De deelnemer ontvangt in pricipe 2 weken voor aanvang van de bijscholing een factuur. Deze dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op rekening NL09 INGB 0002 7918 09 t.n.v. B.M.M. Koch-Keltjens o.v.v. factuurnummer.
 3. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens en de betaling, ontvangt de deelnemer uiterlijk 1 week voor aanvang van de bijscholing een schriftelijke informatiebrief met de aanvullende gegevens over de bijscholing.
 4. Alle prijzen zijn in Euro.
 5. Met de aanmelding gaat u akkoord met de algemene bijscholingsvoorwaarden, en geeft u aan volledig gezond te zijn om deel te kunnen nemen aan de bijscholing. Bij twijfel kunt u contact opnemen met BRIGITTE KOCH.
 6. De deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan zonder extra kosten geannuleerd worden. Indien binnen deze 14 dagen al één of meerdere lesdag(en) gevolgd zijn, is de deelnemer betaling van deze lesdag(en) verschuldigd. Na deze bedenktijd is de inschrijving definitief.
 7. Na deze bedenktijd is de inschrijving definitief. De bepalingen m.b.t. annuleren in artikel 4 en 5 zijn dan van toepassing.

Artikel 4: annulering, wijzigingen en overmacht

 1. Indien voor een bijscholing onvoldoende aanmeldingen zijn, of in overmacht situaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van BRIGITTE KOCH, is BRIGITTE KOCH gerechtigd om van het geven van de betreffende bijscholing af te zien of een andere datum / andere data voor de bijscholing te plannen. Zij doet hiervan schriftelijk of telefonisch mededeling aan de deelnemer. In geval de bijscholing niet doorgaat, wordt dit uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de bijscholing gedaan. Waar mogelijk zal BRIGITTE KOCH een passend alternatief aanbieden.
 2. Indien voor een bijscholing onvoldoende aanmeldingen zijn, of in overmacht situaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van BRIGITTE KOCH, en BRIGITTE KOCH kenbaar maakt dat er andere data voor een bijscholing worden gepland, kan de deelnemer zonder extra kosten doorstromen naar de nieuwe data. Indien de deelnemer hier geen gebruik van wil of kan maken, dan wordt de overeenkomst ontbonden. 
 3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van BRIGITTE KOCH, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor BRIGITTE KOCH niet in staat is de verplichtingen na te komen, kan BRIGITTE KOCH de bijscholing annuleren, verbreken en/of verplaatsen. BRIGITTE KOCH kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de bijscholing.
 4. In het geval van annulering door BRIGITTE KOCH krijgt deelnemer de gelegenheid de bijscholingsdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort binnen 2 weken. BRIGITTE KOCH is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden. BRIGITTE KOCH kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de bijscholing.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

 1. Annulering en wijziging van bijscholingen dienen steeds per e-mail plaats te vinden.
 2. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot vier kalenderweken voor aanvang van de bijscholing zonder opgaaf van reden doen door middel van een e-mail met leesbevestiging aan het adres van BRIGITTE KOCH te Hilvarenbeek. De deelnemer is alsdan 25% van de kosten van de betreffende bijscholing verschuldigd, met een minimum van € 50,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan vier kalenderweken voor aanvang van de bijscholing tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 3. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot twee kalenderweken voor aanvang van de bijscholing zonder opgaaf van reden doen door middel van een e-mail met leesbevestiging aan het adres van BRIGITTE KOCH te Hilvarenbeek. De deelnemer is alsdan 50% van de kosten van de betreffende bijscholing verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan twee kalenderweken voor de aanvang van de bijscholing tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 4. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan twee kalenderweken voor het begin van de bijscholing of nadat de bijscholing is begonnen kan deze dat doen door middel van een e-mail met leesbevestiging aan het adres van BRIGITTE KOCH te Hilvarenbeek. De deelnemer is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende bijscholing verschuldigd.
 5. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder 2, 3 en 4 vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de deelnemer tegelijk met het verzenden van de e-mail met leesbevestiging het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van BRIGITTE KOCH. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van de e-mail met leesbevestiging heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemer geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het vorige in dit artikel bepaalde.
 6. Indien de deelnemer door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) bijscholing te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.
 7. Indien de deelnemer verzuimt de onder 2, 3, 4, en 5 genoemde kosten van de bijscholing overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
 8. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de bijscholingskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder 7 genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is BRIGITTE KOCH gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
  1. de deelnemer de toegang tot de bijscholing en de gebouwen te ontzeggen.
  2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de deelnemer te ontbinden.
  3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 9. Indien BRIGITTE KOCH gebruik maakt van een of meer van de in sub 8 genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien BRIGITTE KOCH overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 100,-.
 10. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6: Overige rechten en plichten van de deelnemer
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de deelnemer verplicht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de bijscholing.
 2. De voor de bijscholing benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door BRIGITTE KOCH ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
 3. Zich gedurende de bijscholing correct en respectvol te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen.
 4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere deelnemers en/of eventuele proefpersonen.

De bij sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van BRIGITTE KOCH .

 1. BRIGITTE KOCH  bepaalt de plaats en tijd waarop de bijscholing wordt gegeven. BRIGITTE KOCH  is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. BRIGITTE KOCH  zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. BRIGITTE KOCH  is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de bijscholing te ontzeggen indien:
  1. de deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 gedraagt
  2. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere deelnemers of eventuele proefpersonen.
 3. BRIGITTE KOCH  en de aan BRIGITTE KOCH  verbonden docenten zijn gehouden aan geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over deelnemers die bij BRIGITTE KOCH  bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de deelnemer.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Elke deelname aan een bijscholing is voor eigen risico van de deelnemer.
 2. BRIGITTE KOCH is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.
 3. BRIGITTE KOCH is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. Het betreden van trainingslocaties en/of gebruik maken van de materialen en faciliteiten van BRIGITTE KOCH is geheel op eigen risico.
 4. BRIGITTE KOCH is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer, docent of derde als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede deelnemer voor, na of tijdens de bijscholing.
 5. BRIGITTE KOCH is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten en/of ziektes.
 6. BRIGITTE KOCH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat BRIGITTE KOCH is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. BRIGITTE KOCH is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade.
 8. BRIGITTE KOCH is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de bijscholing, training of bijscholing met de opgedane kennis doet.
 9. De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid beschikt en behoudt om de bijscholing te volgen. BRIGITTE KOCH  aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart BRIGITTE KOCH  voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.
 10. De deelnemer vrijwaart BRIGITTE KOCH  voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 6 sub 4 bedoelde ziekte of aandoening.
 11. BRIGITTE KOCH  is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de bijscholing, training, weekend en/of workshop.

Artikel 9: Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht en intellectueel eigendom op de door BRIGITTE KOCH aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij BRIGITTE KOCH of diens docent(en). Zonder schriftelijke toestemming van BRIGITTE KOCH  of diens docent(en) is het niet toegestaan het bijscholingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden en dus nimmer als cursusmateriaal van deelnemer gebruikt worden.
 2. BRIGITTE KOCH  behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de bijscholing, training, workshop en/of weekend en deze te gebruiken voor promotie activiteiten van BRIGITTE KOCH.
 3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens de lesdagen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van BRIGITTE KOCH.

Artikel 10: uitsluiting van deelname

 1. BRIGITTE KOCH behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijscholing of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de bijscholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte bijscholing deelnamekosten onverlet.
 2. BRIGITTE KOCH behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met BRIGITTE KOCH niet na komen waardoor het normale verloop van de bijscholing of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de bijscholing of workshop, van verdere deelneming aan de bijscholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte bijscholing deelnamekosten onverlet.

Artikel 11: Gezondheidsverklaring

 1. De deelnemer verklaart bij aanmelding voor een bijscholing lichamelijk en psychisch gezond te zijn en fysiek en mentaal in staat te zijn om de bijscholing te volgen. BRIGITTE KOCH is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat deelnemer vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de bijscholing is er geen restitutie mogelijk van het bijscholingsgeld.

Artikel 10: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. BRIGITTE KOCH  is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Hilvarenbeek, april 2022